PRIVATUMO POLITIKA

„SIA Ticketpoint“ įsipareigoja užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą ir privatumą vadovaudamasi:

 • 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančio Direktyvą 95/46 / EB (2016 m. Balandžio 27 d.) Reikalavimus Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • kiti Latvijos Respublikoje galiojantys norminiai aktai asmens duomenų tvarkymo ir privatumo srityje;
 • pagal šią privatumo politiką.

Šia privatumo politika SIA „Ticketpoint“ teikia jums informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymo principus, tikslus, sumas, sąlygas, taip pat apie jūsų teises, susijusias su mūsų asmens duomenų tvarkymu.

 1. Apibrėžimai

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.

1.2. Duomenų subjektas – nustatytas arba atpažįstamas fizinis asmuo (toliau – klientas).

1.3. Profiliavimas – automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, naudojant asmens duomenis tam tikrų asmens aspektų, susijusių su fiziniu asmeniu, vertinimu.

1.4. Atsakingas juridinis asmuo yra „SIA Ticketpoint“ (toliau taip pat – „burbulupasaulis.lt“).

1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, tvarkantis asmens duomenis atsakingo asmens vardu („burbulupasaulis.lt“).

1.6. Trečioji šalis – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas ir asmenys, kurių duomenų valdytojas ar tvarkytojas yra įgaliotas tvarkyti asmens duomenis.

1.7. Duomenų subjekto (kliento) sutikimas – laisvai pateiktas, konkretus, apgalvotas ir nedviprasmiškas Kliento nurodymas pareiškimo ar aiškiai patvirtinančio veiksmo forma, kad Klientas sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

1.8. Slapukai – tekstiniai failai, kurie saugomi įrenginyje, kurį vartotojas naudoja individualizuodamas „burbulupasaulis.lt“ svetainės naudojimą kiekvienam konkrečiam svetainės vartotojui.

 1. Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas

 

2.1. Asmens duomenų valdytojas yra „SIA Ticketpoint“, reg. Nr. 40203059861, juridinis adresas: Martina iela 20, Ogre, LV – 5001, Latvija.

2.2. Asmens duomenų tvarkytojas yra juridinis asmuo, kuris tvarko asmens duomenis „burbulupasaulis.lt“ vardu ir laikydamiesi „burbulupasaulis.lt“ nurodymų ir yra įsipareigoje laikytis norminių aktų reikalavimų duomenų tvarkymo srityje.

 1. Klientų asmens duomenų kategorijos ir tvarkomų duomenų rūšys

3.1. „burbulupasaulis.lt“ tvarkomų klientų asmens duomenų kategorijos skiriasi priklausomai nuo to, kuriomis „burbulupasaulis.lt“ paslaugomis klientas nori naudotis.

3.2. Klientų asmens duomenų, tvarkomų namų numeriais, kategorijos skirstomos taip:

3.2.1. kliento asmens duomenų „burbulupasaulis.lt“ tvarkymas kliento kortelėms išduoti ir kita susijusi veikla;

3.2.2. kliento asmens duomenų tvarkymas registracijai „burbulupasaulis.lt“ elektroninėje parduotuvėje ir kita susijusi veikla;

3.2.3. kliento asmens duomenų „burbulupasaulis.lt“ tvarkymas naujienoms siųsti el. paštu arba SMS žinute;

3.2.4. klientų asmens duomenų tvarkymas saugumo tikslais;

3.2.5. klientų asmens duomenų tvarkymas kitais rinkodaros tikslais (viešinimo priemonės).

3.3. Siekdamas užtikrinti kliento kortelių išdavimą ir susijusių rinkodaros pasiūlymų teikimą, „burbulupasaulis.lt“ gali tvarkyti šiuos kliento asmens duomenis pagal kliento pasirinktai informacijai kiekį: vardą, pavardę ar vartotojo vardą; Lytis; duomenys apie gimimą (gimimo data, pasirinktas mėnuo ir metai); adresas; Mobilaus telefono numeris; el.paštas.

3.4. Klientui registruojantis „burbulupasaulis.lt“ elektroninėje parduotuvėje www.burbulupasaulis.lt pagal kliento pateiktą informacijos kiekį gali būti tvarkomi šie kliento asmens duomenys: vardas, pavardė ar vartotojo vardas; Lytis; duomenys apie gimimą (gimimo data, mėnuo, metai); adresas; Mobilaus telefono numeris; elektroninio pašto adresas.

3.5. „burbulupasaulis.lt“ už elektroninėje parduotuvėje atliktų operacijų vykdymą – prekių pristatymą – „burbulupasaulis.lt“ gali tvarkyti šiuos kliento asmens duomenis, priklausomai nuo kliento pasirinkto prekių pristatymo tipo: el. Paštas, vardas, pavardė; adresas; Mobilaus telefono numeris.

3.5. „burbulupasaulis.lt“ už naujienų siuntimą el. paštu arba SMS forma „burbulupasaulis.lt“ gali tvarkyti šiuos kliento asmens duomenis pagal kliento pateiktos informacijos kiekį ir paskirtį: el. Paštas, telefono numeris, adresas.

3.6. „burbulupasaulis.lt“, siekdamas apsaugoti nuosavybę, tvarko šiuos kliento asmens duomenis: vaizdo įrašą, gautą iš „burbulupasaulis.lt“ parduotuvėje esančių vaizdo kamerų įrašų.

3.7. „burbulupasaulis.lt“ reklamuoja viešumą „burbulupasaulis.lt“ gali tvarkyti šiuos kliento asmens duomenis per „burbulupasaulis.lt“ organizuojamus viešinimo renginius (pristatymus, parduotuvių atidarymo renginius ir kt.).

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1. „burbulupasaulis.lt“ gauti klientų asmens duomenys tvarkomi tik laikantis šių tikslų, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ir atsižvelgiant į kliento pateiktų asmens duomenų kiekį ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. konkrečiais tvarkymo tikslais.

4.2. „burbulupasaulis.lt“ tvarko klientų asmens duomenis, gautus šiais konkrečiais tikslais:

4.2.1. vardas, pavardė ar vartotojo vardas – klientui identifikuoti „burbulupasaulis.lt“ parduotuvėje, suteikiant klientui galimybę naudotis kliento kortele jos nepateikus; taip pat kliento registracijai www.burbulupasaulis.lt“ elektroninėje parduotuvėje ir prieigos prie www.burbulupasaulis.lt“ elektroninės parduotuvės suteikimui;

4.2.2. gimimo duomenys (gimimo data, mėnuo, metai) – nuolaidų suteikimui kliento gimtadienio mėnesį;

4.2.3. adresas – informacinės medžiagos ir kvietimų siuntimui paštu klientui, taip pat prekių, užsakytų „burbulupasaulis.lt“ elektroninėje parduotuvėje, pristatymui, jei kliento pasirinktai pristatymo rūšiai reikalingas adresas prekėms pristatyti klientui;

4.2.4. mobiliojo telefono numeris – SMS žinutėms apie dabartinius akcijų pasiūlymus ir kvietimus į renginius; taip pat, jei vykdant prekių užsakymą „burbulupasaulis.lt“ elektroninėje parduotuvėje klientas nurodė telefono numerį – bendravimui dėl „burbulupasaulis.lt“ elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pristatymo;

4.2.5. elektroninis paštas – „burbulupasaulis.lt“ už naujienlaiškio siuntimą elektronine forma; prieigos prie „burbulupasaulis.lt“ elektroninės parduotuvės klientui suteikimas; pažyma, reikalinga pateikti užsakymo, apmokėjimo ir pristatymo informaciją klientui „burbulupasaulis.lt“ elektroninėje parduotuvėje, jei klientas pateiks prekių užsakymą „burbulupasaulis.lt“ elektroninėje parduotuvėje;

4.2.6. vaizdo vaizdas – vaizdo stebėjimas „burbulupasaulis.lt“  parduotuvės patalpose, siekiant apsaugoti „burbulupasaulis.lt“  turtą, užkirsti kelią vagystėms „burbulupasaulis.lt“  parduotuvėje, atidaryti „burbulupasaulis.lt“  parduotuvę

įvykdytos vagystės, identifikuojami asmenys, darantys vagystes, taip pat užtikrinama gyvybiškai svarbių asmenų interesų, įskaitant gyvybę ir sveikatą, apsauga;

4.2.7. nuotrauka – „burbulupasaulis.lt“ reklamuoti viešumą per savo viešinimo renginius.

4.3. „burbulupasaulis.lt“  praneša, kad 4.2. gali būti įgyvendinamas automatizuotai, įskaitant klientų profiliavimą, siekiant pateikti naujus, konkrečius, individualius „burbulupasaulis.lt“ pasiūlymus konkrečiam klientui, atsižvelgiant į „burbulupasaulis.lt“ gautą ir automatiškai sukauptą informaciją iš kliento pateiktų asmens duomenų ir ankstesnius pirkimus. parduotuvę „burbulupasaulis.lt“, jei klientas su tuo sutiko.

 1. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir terminas

5.1. „burbulupasaulis.lt“  asmens duomenis gali tvarkyti tik vienu iš šių priežasčių:

5.1.1. Kliento sutikimas – kliento asmeninė, laisvai pateikta konkreti ir apgalvota nuoroda, kad klientas sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. „burbulupasaulis.lt“  nurodė kiekvieną iš pateikiamų asmens duomenų tipų vieną iš 4.2. tais tikslais, kuriais klientas gali savo nuožiūra duoti „burbulupasaulis.lt“ sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis. Pateikdamas savo asmens duomenis asmeniškai, klientas patvirtina sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Siunčiant kvietimus į „burbulupasaulis.lt“ organizuojamus viešinimo renginius, kuriuose planuojama fotografuoti „burbulupasaulis.lt“  fotografiją, „burbulupasaulis.lt“  renginyje turi pateikti nuorodą į fotografiją. Atvykęs į renginį klientas pareiškia savo aktyvų, informuotą sutikimą, kad kliento asmens duomenys – nuotrauka – gali būti tvarkomi.

5.1.2. Teisinės pareigos vykdymas – jei tai kyla iš valstybės institucijų išleistų teisės aktų ar administracinių aktų ar teisėtų prašymų, „burbulupasaulis.lt“ turi teisę iš kliento gautus duomenis tvarkyti tiek, kiek reikia atitinkamiems teisiniams ar administraciniams reikalavimams įvykdyti, arba atsakyti į oficialius teisėtus valdžios institucijų prašymus.

5.1.3. Teisė teisėtiems interesams „burbulupasaulis.lt“ turi teisę tvarkyti klientų asmens duomenis, kad užtikrintų savo teisėtų interesų apsaugą, visų pirma, bet neapsiribojant, „burbulupasaulis.lt“ parduotuvės turto apsaugą ir saugumą bei gyvybinius interesus, įskaitant gyvybę ir sveikatą (vaizdo stebėjimas), taip pat tyrimo ar teisminio nagrinėjimo tikslais (pranešant apie nusikaltimus parduotuvėje „burbulupasaulis.lt“ pareikšti ieškinius, apsiginti nuo pretenzijų teisme ir kt.).

Vaizdo stebėjimo atveju „burbulupasaulis.lt“ visada aiškiai informuoja klientą apie parduotuvėje atliktą vaizdo stebėjimą, prie įėjimo į parduotuvę uždėdamas specialų lipduką. Jei klientas nenori patekti į vaizdo stebėjimo zoną, klientas gali pasinaudoti galimybe apsipirkti SIA „Ticketpoint“ elektroninėje parduotuvėje www.burbulupasaulis.lt

5.2. „burbulupasaulis.lt“ tvarko klientų pateiktus asmens duomenis tol, kol galioja kliento sutikimas tvarkyti duomenis, arba tol, kol „burbulupasaulis.lt“ reikia ginti savo teisėtus interesus arba vykdyti teisinius įsipareigojimus, ir tol, kol bus pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas. Vaizdo stebėjimo medžiaga saugoma daugiausia keturias savaites. Jei konkreti vaizdo stebėjimo medžiaga reikalinga vagystę įvykdžiusiam asmeniui aptikti, tirti, nubausti ar apginti teisėtus „burbulupasaulis.lt“  interesus, ji saugoma tol, kol bus pasiekti šie tikslai.

 1. Asmens duomenų gavėjai

6.1. Tvarkydamas klientų asmens duomenis, „burbulupasaulis.lt“  laikosi griežto konfidencialumo ir užtikrina apsaugą nuo neteisėtos trečiųjų asmenų prieigos prie asmens duomenų, atsitiktinio asmens duomenų praradimo ar sunaikinimo. Išimties tvarka „burbulupasaulis.lt“  gali išimtiniais atvejais perduoti klientų asmens duomenis šiems asmenims:

6.1.1. viešojo administravimo institucijos, teisėsaugos institucijos, teisėtai paprašius šių institucijų;

6.1.2. asmenys, teikę „burbulupasaulis.lt“  paslaugas, pavyzdžiui, teisininkai, jei yra teisinis pagrindas perduoti asmens duomenis paslaugų teikėjams.

6.1.3. Mokėjimą tvarko mokėjimo platforma makecommerce.lv, todėl mūsų įmonė perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, platformos savininkui „Maksekeskus AS“.

 1. „burbulupasaulis.lt“ slapukų politika

7.1. www.burbulupasaulis.lt svetainėje naudojami slapukai, kuriuose kaupiama informacija apie svetainės vartotojo veiksmus svetainėje, pavyzdžiui, vartotojo IP adresas, domeno vardas, žiniatinklio naršyklė ir operacinės sistemos tipas, apsilankymo svetainėje trukmė ir informacija, kurios ieškoma svetainėje.

7.2. www.burbulupasaulis.lt slapukus naudoja tik remdamiesi aiškiu svetainės vartotojų sutikimu juos naudoti. Ši sąlyga netaikoma tiems slapukams, kurie yra reikalingi sklandžiam www.burbulupasaulis.lt svetainės veikimui, tačiau ilgą laiką www.burbulupasaulis.lt svetainėje nėra saugoma informacija apie kliento atliekamą veiklą.

 1. Kliento teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu „burbulupasaulis.lt“

8.1. Klientas turi teisę pasirinkti, kokiu mastu ir kokius duomenis pateikti „burbulupasaulis.lt“, taip pat atšaukti sutikimą visiškai ar iš dalies tvarkyti jo asmens duomenis, prašydamas „burbulupasaulis.lt“ nutraukti visų ar dalies kliento duomenų tvarkymą . Sutikimo atšaukimas neturi įtakos kliento asmens duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

8.2. Nusprendęs nepateikti asmens duomenų jokioje dalyje arba visiškai ar iš dalies atsiimdamas sutikimą (atsižvelgiant į konkrečius, pateiktus duomenis), „burbulupasaulis.lt“ negalės teikti klientui paslaugų, kurioms reikalingi atitinkami asmens duomenys.

8.3. Atsižvelgiant į tai, kad „burbulupasaulis.lt“ reikalaujama nedviprasmiškai identifikuoti klientą, kuris visiškai ar iš dalies atšaukia savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, klientas gali atsisakymą „burbulupasaulis.lt“ išsiųsti šiais būdais:

8.3.1. Jei klientui buvo suteikta kliento kortelė – išsiunčiant nuorodą „burbulupasaulis.lt“ el. paštu info@burbulupasaulis.lt iš kliento nurodyto el. pašto adreso, pateiktame „burbulupasaulis.lt“ prekybos vietoje išduotoje kliento anketoje, gauti kliento kortelę arba nurodyta registruojantis www.burbulupasaulis.lt elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju klientas atšaukimo el. laiške turi nurodyti vardą, pavardę arba vartotojo vardą (jei klientas tai nusprendė) ir kliento kortelės numerį (jei klientui tokia kortelė buvo suteikta), taip pat tuom atšaukiamas sutikimas.

8.3.2. Siunčiant nuorodą į „burbulupasaulis.lt“ el. paštą info@burbulupasaulis.lt, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, nurodant kliento vardą, pavardę ar vartotojo vardą (jei klientas pasirinko) ir kliento kortelės numerį (jei klientui suteiktas kliento kortelė), taip pat atšaukiama sutikimo suma.

8.3.3. Paštu atsiunčiant atsiėmimą „burbulupasaulis.lt“ juridiniu adresu: Martina iela 20, Ogre, LV-5001, Latvija nurodant kliento vardą, pavardę arba vartotojo vardą (jei klientas pasirinko) ir kliento kortelės numerį (jei klientui buvo suteikta kliento kortelė), taip pat atšaukiama sutikimo suma. www.burbulupasaulis.lt parduotuvėje klientas taip pat gali pateikti ranka parašytą sutikimo atšaukimą.

8.4. Klientas turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti, kad „burbulupasaulis.lt“  tvarkytų asmens duomenis, taip pat prašyti „burbulupasaulis.lt“ atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su Kliento asmens duomenimis, vienu iš būdų, nurodytų 8.3 punkte, išsiunčiant prašymą „burbulupasaulis.lt“8.3.1-8.3.3. Klientas turi teisę prašyti „burbulupasaulis.lt“

8.4.1. išduoti „burbulupasaulis.lt“ asmens duomenis apie klientą;

8.4.2. taisyti, ištrinti ar papildyti asmens duomenis pagal kliento nurodymus, pagrindžiant jo prašymą;

8.4.3. apriboti (laikinai sustabdyti) tam tikros rūšies arba visų kliento duomenų tvarkymą;

8.4.4. sustabdyti automatizuotą klientų duomenų apdorojimą (automatizuotas individualus sprendimų priėmimas dėl kliento), įskaitant profiliavimą;

8.4.5. perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui – tokia apimtimi ir tokia forma, kokia juos laiko „burbulupasaulis.lt“.

8.5. Klientas turi teisę gauti iš „burbulupasaulis.lt“ informaciją apie asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims faktą ir apie asmenis (fizinius ar juridinius) ir (arba) valstybės institucijas, kurioms „burbulupasaulis.lt“ pateikė bet kokią informaciją, susijusią su konkretaus asmens duomenimis. klientas, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra teikiama, remiantis operatyvinės veiklos subjekto ar kitos kompetentingos institucijos prašymu baudžiamajame procese arba kitais atvejais, kai teisės aktai tiesiogiai draudžia atskleisti atitinkamą informaciją.

8.7. Kilus nesutarimams dėl „burbulupasaulis.lt“ vykdomo asmens duomenų tvarkymo, klientas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

9.1. „burbulupasaulis.lt“ gali bet kada ir savo nuožiūra keisti privatumo politiką, jei tokie pakeitimai atitinka norminių aktų reikalavimus asmens duomenų apsaugos srityje. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo www.burbulupasaulis.lt svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką, kad įsitikintumėte, jog žinote apie pakeitimus.